Algemene en bijzondere voorwaarden van Combi Events V.o.F., versie 2014

A) Algemene voorwaarden;
B) Bijzondere voorwaarden verhuur/opdracht.

Artikel 1. Definities en toepasselijkheid

 1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

Combi Events: opdrachtnemer, dan wel verhuurder van (audiovisuele) apparatuur en aanverwante zaken, dan wel bemiddelaar in overeenkomsten van onder opdrachtneming;

Afnemer: de rechtspersoon die op basis van een overeenkomst gebruik maakt van diensten van Combi Events en/of apparatuur huurt;

Apparatuur: alle (elektrische) apparaten op het gebied van audio- visuele- en belichtingstechniek, alsmede overige zaken die Combi Events voor verhuur of gebruik beschikbaar stelt, alsmede alle bij voornoemde zaken behorende accessoires, bekabelingen, verpakkingsmaterialen en bevestigingsmaterialen;

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen vanuit Combi Events, alsmede op alle overeenkomsten.
 2. Het door de afnemer zonder commentaar accepteren en behouden van een aanbieding of opdrachtbevestiging waarop naar deze voorwaarden is verwezen, geldt als instemming met de toepassing ervan.
 3. De toepasselijkheid van algemene voorwaarden van afnemer wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
 4. Indien Combi Events met de afnemer meer dan eenmaal een overeenkomst sluit, gelden ter zake alle volgende overeenkomsten steeds de onderhavige algemene voorwaarden, ongeacht of deze in ieder specifiek geval al dan niet expliciet toepasselijk zijn verklaard.
 5. Indien een of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden van toepassing.

Artikel 2. Aanbod, informatie en totstandkoming overeenkomst

 1. Alle offertes van Combi Events zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders in de offerte wordt vermeld.
 2. De offertes van Combi Events zijn geldig gedurende een termijn van twee maanden na dagtekening van de offerte, tenzij anders aangegeven. Tenzij anders aangegeven is Combi Events slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de afnemer schriftelijk binnen twee maanden wordt bevestigd.
 3. Indien de aanvaarding door de afnemer (ook op kennelijk ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod is Combi Events daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet conform deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Combi Events anders aangeeft.
 4. Een samengestelde offerte/prijsopgave verplicht Combi Events niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de in de offerte opgegeven prijs.

Artikel 3. Verplichtingen van de afnemer

 1. Afnemer is gehouden Combi Events tijdig alle informatie te verstrekken, welke Combi Events voor een correcte uitvoering van de overeenkomst nodig heeft. Het aanbod is gebaseerd op de daartoe door afnemer verstrekte informatie (waaronder bijvoorbeeld een tekening en bouwkundige informatie), waarbij Combi Events mag vertrouwen op de juistheid en volledigheid daarvan. De door de afnemer verstrekte informatie zal als uitgangspunt dienen voor de totstandkoming van de overeenkomst.
 2. Afnemer staat in voor en draagt het (financiële) risico van de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan Combi Events verstrekte informatie, ook indien deze van derden afkomstig is.
 3. Afnemer zorgt er voor dat Combi Events tijdig kan beschikken:
 • over de voor het uitvoeren van de werkzaamheden benodigde gegevens en goedkeuringen (zoals bijvoorbeeld bouwvergunningen en ontheffingen);
 • over het gebouw, of het terrein, waarin of waarop het werk moet worden uitgevoerd;
 • over voldoende gelegenheid voor aanvoer, opslag en/of afvoer van benodigde materialen en hulpmiddelen;
 • over aansluitingsmogelijkheden voor elektrische machines, verlichting, verwarming, gas, perslucht en water.
 1. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Combi Events zijn verstrekt heeft Combi Events het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven van Combi Events – bij de afnemer in rekening te brengen.
 2. De kosten van het benodigde gas, water en elektra zijn voor rekening van de afnemer.
 3. De afnemer dient er voor te zorgen dat de door derden te verrichten werkzaamheden, welke niet tot de met Combi Events overeengekomen werkzaamheden behoren, zodanig en zo tijdig worden verricht dat de uitvoering van het werk daarvan geen vertraging ondervindt.

Artikel 4. Materialen van derden

 1. Combi Events zal de haar toevertrouwde materialen zoals videotapes, documenten en andere te reproduceren of op te nemen materialen met grote zorg behandelen. Combi Events sluit echter uit iedere aansprakelijkheid voor het beschadigen of verloren gaan van ter beschikking gestelde materialen, door welke oorzaak dan ook, behoudens opzet of grove nalatigheid van de zijde van Combi Events.
 2. In gevallen waarin met kostbare of niet vervangbare unica gewerkt moet worden, dient de wederpartij dit van tevoren schriftelijk en zeer nadrukkelijk en gedetailleerd kenbaar te maken aan
  Combi Events.
 3. De wederpartij vrijwaart Combi Events en diens medewerkers, hulppersonen en eventuele onderaannemers volledig voor alle aanspraken van verzekeraars en andere derden terzake.

Artikel 5. Prijzen en tarieven

 1. De opgegeven prijzen en tarieven zijn exclusief omzetbelasting en eventuele andere van overheidswege opgelegde heffingen, alsmede exclusief verzend- verzekerings- en verpakkingskosten. De prijzen en tarieven gelden voor de in de opdrachtbevestiging/offerte genoemde overeenkomst conform de opgegeven specificaties en de opgegeven periode(n).
 2. Partijen kunnen bij het tot stand komen van de overeenkomst een vaste prijs overeenkomen.
 3. Indien geen vaste prijs wordt overeengekomen zal de vaste prijs worden vastgesteld op grond van het werkelijk bestede aantal uren (regie). De prijs wordt alsdan berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van Combi Events, geldende voor de periode waarin de werkzaamheden worden verricht, tenzij een daarvan afwijkend uurtarief is overeengekomen.
 4. Bij regie kan een richtprijs worden afgegeven. Dit is een zo nauwkeurig mogelijke schatting van de uiteindelijk verschuldigde totaalprijs bestaande uit uren en/of materialen en/of overige kosten.
 5. Combi Events heeft te allen tijde het recht alle prijsverhogende factoren die zijn ontstaan na het doen uitbrengen van de offerte dan wel de totstandkoming van de overeenkomst aan de afnemer in rekening te brengen.

Artikel 6. Uitvoering van de overeenkomst

1.Combi Events heeft het recht werkzaamheden te laten verrichten door derden.

 1. Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan Combi Events de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat de afnemer de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
 2. Combi Events is verplicht de afnemer te wijzen op onvolkomenheden in door of namens de afnemer voorgeschreven wensen, constructies en werkwijzen en in door of namens de afnemer gegeven orders en aanwijzingen, alsmede op gebreken in door de afnemer ter beschikking gestelde of voorgeschreven materialen, voor zover Combi Events deze kende of redelijkerwijs behoorde te kennen.

Artikel 7. Termijnen, levering en levertijd

 1. De door Combi Events in verband met de uitvoering van de overeenkomst aan de afnemer opgegeven termijnen/levertijden hebben slechts een indicatieve strekking en zijn nimmer als fatale termijnen te beschouwen, ook niet indien het gaat om uiterste termijnen.
 2. Indien de uitvoering van overeenkomst door Combi Events niet binnen de overeengekomen termijn kan plaatsvinden, zal Combi Events de afnemer zo spoedig mogelijk de termijn opgeven, waarbinnen de overeenkomst kan worden uitgevoerd.
 3. Indien enige door Combi Events opgegeven termijn wordt overschreden, is Combi Events terzake eerst in verzuim nadat de afnemer Combi Events schriftelijk in gebreke heeft gesteld en Combi Events een redelijke termijn heeft gegund om alsnog aan zijn verplichtingen jegens de afnemer te voldoen. Deze redelijke termijn zal minimaal gelijk zijn aan de helft van de oorspronkelijk overeengekomen termijn voor de uitvoering van de betreffende overeenkomst.

Artikel 8. Transport

 1. Verzending van bestelde c.q. bewerkte zaken geschiedt op een door Combi Events te bepalen wijze, doch voor rekening en risico van de afnemer, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.
 2. Combi Events is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard en vorm dan ook, die verband houdt met het transport, al dan niet aan de zaken geleden.
 3. De afnemer dient zich tegen voormelde risico’s adequaat te verzekeren.
 4. De afnemer staat in voor een goede bereikbaarheid van de plaats van bestemming/ losplaats en is verantwoordelijk voor de uitlading c.q. lossing.
 5. Niet-geaccepteerde bestellingen c.q. leveringen worden door Combi Events, voor rekening en risico van de afnemer terug vervoerd en opgeslagen, een en ander conform het bepaalde in artikel 8.

Artikel 9. Levering

 1. Het risico betreffende de geleverde zaken gaat over op de afnemer op het moment van levering ‘ex works’, af werkplaats, dan wel af magazijn van Combi Events.
 2. Bij levering in gedeelten wordt elke fase als een afzonderlijke transactie beschouwd en zodanig gefactureerd.
 3. Indien het niet mogelijk blijkt de zaken aan de afnemer te leveren dan wel de te verrichten werkzaam heden uit te voeren, wegens een oorzaak gelegen in de sfeer van de afnemer, behoudt Combi Events zich het recht voor de bestelde zaken en/of de materialen die voor de uitvoering van de werkzaamheden zijn aangeschaft voor rekening en risico van de afnemer op te slaan. Combi Events stelt de afnemer schriftelijk in kennis van de verrichte opslag en/of de belemmering in de uitvoering van de te verrichten werkzaamheden en stelt daarbij tevens een redelijke termijn waarop de afnemer Combi Events in staat moet stellen de werkzaamheden te hervatten en/of de zaken te leveren.
 4. De met de opslag gepaard gaande kosten zullen voor rekening van afnemer komen.
 5. Het risico van de zaken die zich vanwege de uit te voeren werkzaamheden onder het beheer van Combi Events bevinden, blijft bij de afnemer berusten.
 6. De afnemer is verplicht de zaak adequaat verzekerd te hebben en te houden gedurende de tijd dat de zaak zich onder het beheer van Combi Events bevindt.

Artikel 10. Onderzoek en reclame

 1. De afnemer is verplicht direct na het in ontvangst nemen van de zaken c.q. het beëindigen van de werkzaamheden tot controle ervan over te gaan.
 2. Indien de afnemer zichtbare fouten, onvolkomenheden en/of gebreken constateert, dient de afnemer Combi Events binnen 24 uur hiervan op de hoogte te stellen, zulks gevolgd door onmiddellijke schriftelijke bevestiging ervan aan Combi Events.
 3. Overige reclames dienen per aangetekend schrijven binnen 8 dagen na ontvangst van de zaken of uitvoering van de werkzaamheden aan Combi Events te worden gemeld.
 4. Indien bovengemelde reclame niet binnen de daar bedoelde termijnen aan Combi Events kenbaar is gemaakt, worden de zaken geacht in goede staat te zijn ontvangen c.q. de uit te voeren werkzaamheden geacht goed te zijn uitgevoerd.
 5. Reclames schorten de betalingsverplichting van de afnemer niet op.
 6. Combi Events dient in staat te worden gesteld de klacht te onderzoeken.
 7. Indien voor het onderzoek naar de klacht retourzending noodzakelijk blijkt, geschiedt dit voor rekening van afnemer.
 8. In alle gevallen geschiedt retourzending op een door Combi Events te bepalen wijze.
 9. Indien de zaken na aflevering van aard en/of samenstelling zijn veranderd, geheel of gedeeltelijk zijn be- of verwerkt, beschadigd of overgepakt, vervalt elk recht op reclame.

Artikel 11. (Wan)betaling en zekerheid

 1. Betaling door de afnemer dient binnen veertien (14) dagen na factuurdatum te geschieden op de door Combi Events op de factuur aangegeven wijze, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. Alle betalingstermijnen zijn te beschouwen als fatale termijnen, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
 2. Elke bevoegdheid tot verrekening, dan wel opschorting aan de zijde van de afnemer wordt uitdrukkelijk
  uitgesloten.
 3. Indien de afnemer niet, niet tijdig of niet volledig betaalt, is hij zonder voorafgaande ingebrekestelling over het openstaande factuurbedrag de wettelijke handelsrente verschuldigd, waarbij een gedeelte van een maand voor een gehele maand wordt gerekend.
 4. Indien de afnemer in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen komen buitengerechtelijke incassokosten conform rapport Voorwerk II verschuldigd onverminderd de aan Combi Events overigens toekomende rechten, zoals die op schadevergoeding of nakoming. Indien de daadwerkelijk gemaakte kosten voor het verkrijgen van voldoening hoger zijn is Combi Events gerechtigd deze kosten te vorderen.

Artikel 12. Eigendomsvoorbehoud

 1. Het eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien afnemer al hetgeen heeft voldaan dat op grond van enige overeenkomst met Combi Events aan deze of aan aanverwante derden verschuldigd is. Hieronder vallen tevens de wettelijke (handels)rente, alsmede de verschuldigd
  geworden buitengerechtelijke incassokosten.
 2. Producten worden geacht niet te zijn betaald, totdat afnemer de betaling ervan heeft aangetoond.
 3. Afnemer is verplicht de zaken op eerste verzoek van Combi Events aan deze te tonen en in geval van betalingsverzuim en in de gevallen bedoeld in onderstaand lid desverlangd aan deze terug te geven. De kosten welke gepaard gaan met het retourneren zijn voor rekening van de afnemer.
 4. Afnemer is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te vervreemden of te bezwaren. Het is afnemer slechts toegestaan genoemde zaken binnen het kader van de normale bedrijfsuitoefening aan derden te verkopen en over te dragen. Deze toestemming vervalt van rechtswege op het tijdstip dat de afnemer op enigerlei wijze tekort schiet met betrekking tot de vorderingen waarvoor het eigendomsvoorbehoud geldt, voorlopige surséance van betaling verkrijgt dan wel in staat van faillissement wordt verklaard. Afnemer mag de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken in geen geval laten strekken tot zekerheid van vorderingen van derden.
 5. Afnemer dient steeds al hetgeen te doen dat redelijkerwijs van hem verwacht mag worden om de eigendomsrechten van Combi Events veilig te stellen.
 6. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, dan is de afnemer verplicht om Combi Events daarvan onmiddellijk op de hoogte te stellen.
 7. Afnemer verplicht zich om de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal. Bij een eventuele uitkering van de verzekering is Combi Events gerechtigd tot deze penningen. Voor zoveel als nodig verbindt afnemer zich er jegens Combi Events bij voorbaat toe om zijn medewerking te verlenen aan al hetgeen dat in dat kader nodig of wenselijk mocht (blijken) te zijn.
 8. Voor het geval Combi Events het in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft afnemer bij voorbaat onvoorwaardelijke en niet herroepelijke toestemming aan Combi Events en door deze aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van Combi Events zich bevinden en die zaken terug te nemen.

Artikel 13. Overmacht

 1. In geval van blijvende overmacht is Combi Events gerechtigd de overeenkomst met de afnemer door middel van een schriftelijke verklaring en zonder gerechtelijke tussenkomst te ontbinden. Combi Events is ter zake jegens de afnemer niet aansprakelijk voor enige door de afnemer
  geleden schade, van welke aard en omvang dan ook.
 2. In geval van tijdelijke overmacht is Combi Events gerechtigd de termijnen waarbinnen de overeenkomst moet worden uitgevoerd te verlengen met de tijd gedurende welke de tijdelijke verhindering geldt. Indien genoemde verhindering langer dan zes maanden duurt, kan de afnemer (gedeeltelijke) ontbinding van de overeenkomst verlangen, zonder dat de afnemer recht
  heeft op schadevergoeding, zulks onverminderd de (betalings-) verplichtingen van de afnemer ter zake van het reeds door Combi Events uitgevoerde deel van de overeenkomst.
 3. Indien Combi Events bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan zijn verplichtingen heeft voldaan of slechts gedeeltelijk aan zijn verplichtingen kan voldoen, is Combi Events bevoegd het reeds verrichte, respectievelijk het te verrichten deel van de overeenkomst, afzonderlijk te factureren.

Artikel 14. Aansprakelijkheid

 1. Combi Events is uitsluitend aansprakelijk voor door afnemer geleden directe schade voor zover deze schade wordt gedekt door een aansprakelijkheidsverzekering van Combi Events.
 2. Combi Events is niet aansprakelijk voor enige door de afnemer (of derden) geleden of te lijden schade, van welke aard en/of omvang dan ook, samenhangende met of voortvloeiende uit de uitvoering van de overeenkomst, daaronder begrepen schade aan in eigendom van de afnemer of derden toebehorende zaken, alsmede indirecte schade, daaronder bijvoorbeeld begrepen bedrijfsschade, gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie, tenzij sprake is van opzet of daarmee gelijk te stellen grove onzorgvuldigheid van Combi Events.
 3. Combi Events is jegens de afnemer nimmer aansprakelijk voor schade en/of kosten, van welke aard en/of omvang dan ook, die op enigerlei wijze samenhangen met of voortvloeien uit handelingen, nalatigheden, fouten en/of de kwaliteit van het geleverde werk van derden die door Combi Events bij de uitvoering van de overeenkomst zijn ingeschakeld.
 4. Indien en voor zover ondanks het bepaalde in voornoemde leden op Combi Events enige aansprakelijkheid jegens de afnemer in welke hoedanigheid en/of uit welken hoofde dan ook mocht blijken te rusten, is deze aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het factuurbedrag (exclusief omzetbelasting), dat aan afnemer in rekening is gebracht voor de geleverde materialen/verrichte werkzaamheden waarin de oorzaak van de schade is gelegen met een maximum van € 2.500,=. Het voorgaande lijdt uitzondering in geval van opzet of daarmee gelijk te stellen grove onzorgvuldigheid van Combi Events. Een reeks van samenhangende schadegevallen/gebeurtenissen geldt hierbij als één schadegeval/gebeurtenis.

Artikel 15 – Vrijwaring

 1. De afnemer verliest diens rechten jegens Combi Events en is aansprakelijk voor alle schade en vrijwaart Combi Events tegen iedere aanspraak van derden ter zake van schadevergoeding indien en voor zover:

A. voormelde schade is ontstaan door ondeskundig en/of met instructies en/of adviezen van Combi Events strijdig gebruik en/of ondeskundige bewaring (opslag) van de afgeleverde c.q. bewerkte zaken;

B. voormelde schade is ontstaan door aanwijzingen van of namens de afnemer aan Combi Events;

C. voormelde schade is ontstaan doordat de afnemer zelf of een derde in opdracht van de afnemer onderhoud of pogingen daartoe aan de zaken heeft uitgevoerd, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Combi Events;

D. voormelde schade is ontstaan door fouten of onjuistheden in gegevens, materialen, informatiedragers e.d. die door of namens de afnemer aan Combi Events zijn verschaft en/of voorgeschreven.

Artikel 16. Opschorting en ontbinding

 1. Indien de afnemer één of meer van zijn verplichtingen (waaronder betalingsverplichtingen) jegens Combi Events niet, niet tijdig op niet behoorlijk nakomt, is Combi Events gerechtigd – onverminderd alle overige aan Combi Events toekomende rechten – de nakoming van zijn verplichtingen jegens de afnemer op te schorten totdat de afnemer alsnog volledig zijn verplichtingen jegens Combi Events is nagekomen.
 2. Combi Events heeft, naast alle overige aan hem toekomende rechten, het recht de met de afnemer gesloten overeenkomst, zonder (verdere) voorafgaande ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst, door middel van een schriftelijke buitengerechtelijke verklaring te ontbinden indien:
 • sprake is van blijvende overmacht als bedoeld in artikel 12 van deze algemene bepalingen;
 • aan de afnemer (voorlopige) surséance van betaling wordt verleend, het faillissement van de afnemer wordt aangevraagd of de afnemer zelf zijn faillissement aanvraagt, de afnemer aan zijn schuldeisers een (onderhands) akkoord aanbiedt of (met dit doel) een vergadering van schuldeisers bijeenroept of indien met betrekking tot de afnemer
 • toepassing wordt verzocht of verleend van de Wet schuldsanering natuurlijke personen.
 • de onderneming van de afnemer wordt geliquideerd en/of de ondernemingsactiviteiten van de afnemer feitelijk worden gestaakt of naar een plaats buiten Nederland wordt verplaatst.

Artikel 17. Toepasselijk recht

 1. Op alle rechtsverhoudingen tussen Combi Events en afnemer, daaronder begrepen aanbiedingen en offertes van Combi Events is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. Alle geschillen die voortvloeien uit, dan wel verband houden met de rechtsverhouding tussen Combi Events en afnemer, waar deze algemene voorwaarden op van toepassing zijn, zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waarbinnen Combi Events zaakdoende is en waar vanuit de werkzaamheden zijn verricht, tenzij bepalingen van dwingend recht anders voorschrijven.

B) Bijzondere voorwaarden verhuur/opdracht, onder onverkorte toepassing van al hetgeen bepaald in de algemene voorwaarden.

Artikel 18. Huur- en/of opdracht overeenkomst

 1. Er wordt een huur- en/of opdrachtovereenkomst opgesteld, door beide partijen ondertekend, waarbij overeengekomen wordt welke de diensten en verhuur betreffen, welke de verhuurperiode is, en de kosten. Deze overeenkomst kan in de vorm van een geaccordeerde offerte geschieden.
 2. Op deze overeenkomst zijn tevens de algemene voorwaarden van Combi Events van toepassing.
 3. De overeenkomst dient getekend te worden alvorens de huurperiode ingaat. Bij de verhuur en het afhalen van apparatuur door de afnemer, kan ter plekke de overeenkomst worden ondertekend waarna de huurperiode ingaat.

Artikel 19. Legitimatie en borg

 1. Iedere huurder dient zich te legitimeren, tenminste met een geldig paspoort of identiteitskaart. De gegevens worden op het verhuurdocument genoteerd.
 2. Huurder dient een borgsom ten belope van een bedrag van minimaal €250,- te storten. Combi Events heeft het recht deze borg naar verhouding aan te passen.

Artikel 20. Huurtarieven en termijnen

 1. Alle opgegeven tarieven zijn exclusief BTW en onder voorbehoud van wijziging aan de zijde van Combi Events.
 2. De huurtarieven gelden voor een periode van minimaal 1 dag, ofwel 24 uur.
 3. Tenzij anders overeengekomen kunnen de gehuurde artikelen op werkdagen vanaf 09:00 uur worden afgehaald en dienen zij de volgende dag voor 10:00 uur, te worden terugbezorgd.
 4. Verlenging van de huurtermijn is niet toegestaan, tenzij zulks uitdrukkelijk is overeengekomen met Combi Events. Overschrijding van de overeengekomen huurtermijn leidt tot het verschuldigd worden van een bedrag ad €500,- per dag bovenop de oorspronkelijk overeengekomen
  tarieven.

Artikel 21. Vervoer

De afnemer vervoert de door hem gehuurde apparatuur in de door Combi Events verstrekte verpakking vanaf de opslagplaats geheel voor eigen rekening en risico. Het is de afnemer niet toegestaan om in de verpakking geconfigureerde apparatuur uit die verpakking te verwijderen dan wel in de verpakking te wijzigen. Bij aflevering en retour halen van de apparatuur door Combi Events geldt dat het vervoer van de apparatuur niet onder het risico van de afnemer valt.

Artikel 22. Annulering

 1. In geval van gehele of gedeeltelijke annulering van een overeenkomst door huurder worden annuleringskosten in rekening gebracht. Deze bedragen tenminste de gemaakte kosten, met als minimum een percentage van de overeengekomen prijs als in lid gespecificeerd.
 2. Minder dan 1 dag voor aanvang genoemd in overeenkomst: 100%; 2 dagen voor aanvang genoemd in overeenkomst: 50%; 3 dagen voor aanvang genoemd in overeenkomst: 25%.
 3. Indien er sprake is van een overeenkomst van opdracht, waaronder overeenkomsten strekkende tot het bedienen van apparatuur in de ruimste zin van het woord, dan dient het annuleren te geschiedden ten minste 24 uur voor het tijdstip waarop Combi Events met haar werkzaamheden dient aan te vangen. Binnen deze termijn wordt 50% van de overeengekomen vergoeding in rekening gebracht.
 4. Naast al het bovenstaande behoudt Combi Events het recht om volledige schadevergoeding te vorderen.

Artikel 23. Verplichtingen huurder

 1. Indien is overeengekomen dat de zaken door Combi Events op de door huurder en of opdrachtgever aangewezen plaats of plaatsen moeten worden opgebouwd c.q gemonteerd, zal de verhuurder ten tijde van de aflevering zorgdragen voor voldoende en deskundig personeel.
 2. De huurder verklaart zich door ondertekening van de overeenkomst bekend met het feit dat de verhuurde apparatuur en aanverwante artikelen niet verzekerd zijn vanaf het moment waarop de apparatuur de opslagplaats verlaat (artikel 25).
 3. De huurder verklaart door het aangaan van de huurovereenkomst zorg te dragen voor een dekkende verzekering op de gehuurde apparatuur tegen verlies, diefstal, molest-schade of anderszins aangerichte schade van of aan de gehuurde apparatuur gedurende de gehele huurperiode. Afnemer is dan ook aansprakelijk voor alle schade, verlies of diefstal. Bewijs van verzekering wordt op verzoek aangetoond aan Combi Events. De te verzekeren waarde van de gehuurde zaken wordt op verzoek door Combi Events meegedeeld.
 4. Huurder zal de apparatuur uitsluitend gebruiken voor het doel waarvoor deze gefabriceerd is. Huurder zal de verplichte zorg over het gehuurde dragen en zal tevens zorgdragen voor passende en veilige opslag, Huurder verschaft Combi Events te allen tijde op redelijk verzoek daartoe toegang
  tot het verhuurde.
 5. Huurder verklaart zich ervan te vergewissen dat hem de apparatuur in goede conditie uit de opslagplaats van Combi Events wordt geleverd. Door het aangaan van de overeenkomst verklaart afnemer bekend te zijn met de werking van de apparatuur en erkent afnemer dat de door hem gehuurde apparatuur beantwoordt aan het doel waarvoor hij de apparatuur huurt.
 6. Indien zich tijdens de huurperiode een storing in of aan de gehuurde apparatuur voordoet, dient afnemer dit direct te melden aan Combi Events. Het is de huurder niet toegestaan zelf storingen te verhelpen en/of reparaties uit te voeren aan de gehuurde apparatuur, tenzij zulks uitdrukkelijk
  schriftelijk is overeengekomen. Indien storingen of gebreken in of aan of van de gehuurde apparatuur niet direct of in het geheel niet worden gemeld aan Combi Events is afnemer volledig aansprakelijk voor alle schade die daarvan het gevolg zal zijn.
 7. Het is afnemer niet toegestaan de gehuurde apparatuur aan derden te verhuren of in bruikleen af te staan, al of niet tegen vergoeding, tenzij nadrukkelijk anders overeengekomen.
 8. Elektrische voedingen ten behoeve van de aan te sluiten apparatuur dient door de huurder en/of opdrachtgever zelf te worden verzorgd en te voldoen aan de door Combi Events opgegeven eisen, zoals daar zijn veiligheid, stroomsterkte en bereikbaarheid, tenzij anders overeengekomen.
 9. In geval het evenement langer duurt dan 5 uur dient de huurder en of opdrachtgever zorg te dragen voor een goede beveiliging van alle aanwezige apparatuur welke door Combi Events is geleverd.

Artikel 24. BUMA/STEMRA/SENA-rechten

 1. Alle kosten met betrekking tot BUMA, STEMRA, SENA-rechten, die voortvloeien uit het door huurder en/of afnemer ten gehore brengen van muziek, hetzij mechanisch hetzij live, in openbare dan wel besloten gelegenheden, alsmede uit het vastleggen van die muziek op audiodragers, waarbij dit ten gehore brengen en/of vastleggen geschiedt via door Combi Events beschikbaar gestelde apparatuur en/of personeel, zijn geheel voor rekening van afnemer.
 2. Afnemer vrijwaart Combi Events tegen elke mogelijke aanspraak ter zake door BUMA/STEMRA/SENA.

Artikel 25. Meldingsplicht diefstal/schade

 1. In geval van diefstal of verlies van, of schade aan de apparatuur is de afnemer verplicht hiervan terstond melding te doen aan Combi Events.
 2. Hiernaast is huurder/ opdrachtgever verplicht in geval van diefstal of verlies of in geval van molestschade hiervan terstond aangifte te doen bij de politie van de gemeente waarin die diefstal dan wel molestschade zich heeft voorgedaan en een kopie van die aangifte terstond aan Combi Events doen toekomen. Indien afnemer de in dit artikel genoemde verplichtingen niet nakomt is hij gehouden tot vergoeding van alle schade aan Combi Events die het gevolg zal zijn van de hiervoor genoemde gebeurtenissen.

Artikel 26. Uitbreiding aansprakelijkheid huurder

 1. De huurder verklaart door ondertekening bekend te zijn met het feit dat de door hem gehuurde apparatuur niet verzekerd is vanaf het moment waarop de apparatuur het magazijn verlaat.
 2. Huurder is dientengevolge aansprakelijk voor alle schade aan het verhuurde, welke tijdens de verhuur periode optreedt, door welke oorzaak dan ook. Indien het verhuurde of onderdelen daarvan, door schuld of onachtzaamheid van huurder, geheel verloren gaat (gaan) of onherstelbaar beschadigd wordt (worden), is huurder aansprakelijk.
 3. Combi Events is nimmer aansprakelijk voor directe of indirecte schade die ontstaat gedurende de huurperiode als gevolg van het niet of niet naar behoren of niet naar verwachting functioneren van de gehuurde apparatuur of die wordt toegebracht aan personen en/of zaken door of bij het werken met de gehuurde apparatuur.

Artikel 27. Schade en gebreken

 1. Huurder is verplicht elke schade, vermissing of enig gebrek aan het gehuurde onmiddellijk aan Combi Events te melden. Zonder overleg met en toestemming van Combi Events mag de huurder niet tot reparatie overgaan.
 2. Alle schade die tijdens de huurperiode aan de apparatuur is ontstaan, ongeacht de oorzaak of de toedracht daarvan, is voor rekening van de afnemer indien en voor zover vergoeding van die schade niet is gedekt door enige door de afnemer afgesloten schadevergoeding.
 3. Het is afnemer niet toegestaan om in podia-elementen en andere dergelijke materialen door middel van spijkeren, nieten, schroeven of anderszins zaken te bevestigen. Indien de afnemer zich niet houdt aan het hier genoemde verbod en dientengevolge schade veroorzaakt zal de afnemer verplicht zijn tot vergoeding van die gehele delen die door afnemer door overtreding van dit verbod zijn beschadigd.

Artikel 28. Eigendomsvoorbehoud

 1. Al hetgeen bepaald in artikel 11 van de algemene voorwaarden is onverkort van toepassing.
 2. Combi Events blijft volledig eigenaar van de verhuurde materialen.
 3. Bij beslag of surseance van betaling of faillissement zal huurder onmiddellijk de beslagleggende deurwaarder, de bewindvoerder of de curator, wijzen op de eigendomsrechten van Combi Events, alsmede Combi Events schriftelijk informeren over het voorgenomen beslag.
 4. De huurder staat er voor in dat een beslag op de materialen onverwijld wordt opgeheven.

Artikel 29. Uitvoering overeenkomst van opdracht

 1. Indien de afnemer middels de overeenkomst gebruik wenst te maken van technisch personeel van Combi Events voor de installatie van de apparatuur en/of voor het werken daarmee gedurende de huurperiode, dan wel voor het begeleiden of verzorgen van een volledige productie van een show of andere manifestatie, dan geldt dat levering en installatie plaats vinden zoals overeengekomen. Hierbij is een tijdsmarge van maximaal 3 uur voor en na de afgesproken tijd toegestaan voor de levering, en een extra tijdsspanne van maximaal 1 uur bovenop de afgesproken installatietijd. De tijd benodigd voor installatie zal worden berekend, tenzij een vast tarief is afgesproken in de overeenkomst.
 2. Indien gebruik wordt gemaakt van (technisch) personeel van Combi Events voor de installatie van de apparatuur en/of voor het werken daarmee gedurende de huurperiode, dan wel voor het begeleiden of verzorgen van een volledige productie van een show of andere manifestatie, dan dient ten alle tijde het advies en de aanwijzingen van het betreffend personeel te worden opgevolgd.